Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden (online) media LOC

Welke regels gelden voor het gebruik van online media van de LOC Waardevolle zorg? En waar kun je terecht als je een klacht hebt?

 • Toepasselijkheid
 • Aanmelding en registratie
 • Gedragsregels
 • Waarschuwing
 • Aansprakelijkheid
 • Klachten
 • Privacy
 • Toepasselijk recht
 • Wijzigingen

Toepasselijkheid

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op u als deelnemer en/of gebruiker van de online media van LOC Waardevolle zorg (hierna: LOC-online media) en LOC Waardevolle zorg (hierna: LOC/wij). Door gebruik van LOC-online media geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

a. U de online media van LOC bezoekt;

b. U reviews, klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de LOC-online media plaatst. Hieronder vallen in ieder geval de volgende online media en/of websitepagina’s:

Aanmelding en registratie

Artikel 3.
Bij aanmelding op online media ontvangt u informatie over hoe u een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen (voor toegang toegang tot de media). We adviseren u deze inloggegevens niet te verspreiden, zodat daar geen misbruik van kan worden gemaakt bijvoorbeeld door namens u ongewenste inhoud te plaatsen.

Artikel 4.
Voor sommige gedeeltes van onze online media geldt dat u geen inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen als u zich niet eerst heeft geregistreerd en ingelogd bent.

Artikel 5.
Als u het vermoeden hebt, dat uw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3 bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, stel LOC daarvan dan graag zo snel mogelijk op de hoogte. Dan kunnen wij uw gegevens aanpassen.

Gedragsregels

Artikel 6.
U mag de LOC-media alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De media staan tevens open voor reacties van ondernemingen, omdat LOC een netwerk is waar velerlei betrokkenen aan deelnemen. Ondernemingen kunnen inhoudelijk bijdragen, maar mogen niet ongevraagd reclame maken. Een bijdrage van een deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze deelnemer weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van LOC.

Artikel 7. 
LOC beheert de online media. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij kunnen dat al naar gelang de inhoud van de bijdrage nagaan:

 • Voorafgaand aan plaatsing; of
 • Steekproefsgewijs na plaatsing; of
 • Achteraf op basis van klachten (zie artikelen 12 en 19).

Artikel 8.
U mag op online media van LOC geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

 • Discriminerende of beledigende commentaren;
 • Onwelvoeglijk taalgebruik;
 • Een voor grote groepen onnavolgbare taal gebruiken;
 • Het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • Gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
 • Het zich voordoen als een andere persoon;
 • Het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Artikel 9.
U mag teksten op de LOC-online media plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals online media, kranten, tijdschriften en boeken en daarbij graag de bron ook noemen. Hou hierbij altijd rekening met de privacy en rechten van anderen zoals het auteursrecht – dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruik geen foto’s van anderen zonder toestemming van de herkenbare mensen op de foto en de fotograaf.

Artikel 10. 
Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is toegestaan, zolang het niet gaat over de eerder genoemde grenzen aan het maken van reclame en zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Artikel 11.
LOC behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de LOC-media.

Artikel 12.
Waar van toepassing zal LOC mogelijkheden bieden om bezwaar aan te tekenen tegen op LOC-media geplaatste teksten van deelnemers. Dit kan via een email naar: webmaster@loc.nl.

Wees oplettend

Artikel 13.
op de online media zullen deelnemers elkaar veelvuldig adviseren. Wees altijd oplettend als het gaat om het volgen van advies van anderen. Dit is vooral van belang bij adviezen op medisch en juridisch gebied. Raadpleeg ook een deskundige en professionele adviseur.

Hergebruik van bijdragen

Artikel 14.
Door gebruik te maken van LOC-media geeft u LOC toestemming om uw bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties, met uitzondering van uitingen c.q. publicaties voor promotionele doeleinden.

Aansprakelijkheid

Artikel 15.
U bent zelf aansprakelijk voor alle gevolgen van uw activiteiten op de LOC-media en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw inloggegevens.

Artikel 16. 
Door gebruik van de LOC-media aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van LOC, als LOC schade lijdt doordat u zich niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 17. 
LOC is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de LOC-media te gebruiken en/of te lezen.

Klachten

Artikel 18.
Klachten kunt u elektronisch kenbaar maken via een email naar webmaster@loc.nl. Omschrijf en onderbouw uw klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van uw browser. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Artikel 19.
LOC neemt uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord van de webredactie. Als u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de coördinatoren van LOC (adres: Hof van Transwijk 2, 3526 XB  Utrecht). Zij laten u binnen 30 dagen na ontvangst van uw bezwaar weten of en zo ja op welke wijze wij aan uw bezwaar tegemoet zullen komen.

Privacy

Artikel 20.
De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring op de online-media. Daarin staat ook het cookiebeleid van LOC. 

Toepasselijk recht

Artikel 21.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 22.
LOC heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese